ประวัติ วิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย

วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย เกิดขึ้น ระยะแรกเมื่อประมาณราวปี พ.ศ. 2470 – 2472 โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งทรงริเริ่มทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง เป็นครั้งแรก ในประเทศสยาม โดยทรงตั้งชื่อว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯที่พญาไท”