วิทยุที่เราปิดรับฟังข่าวสาร ฟังเพลง ฯและใช้สื่อสารกันในเวลานี้อยู่นี้ ไม่ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นจนเกิดกลายมาเป็นวิทยุที่สามารถส่งเสียงได้ วิทยุได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจากนักวิทยาศาสตร์หลายคนโดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2408 เจมส์ คลาก แมกซ์เวล (James Clerk Maxwell) ชาวอังกฤษค้นพบคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นครั้งแรกแต่นั่นก็เป็นเพียงการค้นพบเท่านั้น ต่อมาปี พ.ศ. 2430 เฮนริช รูดอล์ฟ เฮิรตซ์ (Henrich Rudolf Hertz) ได้ทดลอง ค้นคว้าตามหลักการของ แมลซ์แวล ทำให้ค้นพบคุณสมบัติ ลักษณะการทำงานและปฏิกริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การคันพบคุณสมบัติและการทำงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ เฮนริช รูดอล์ฟ เฮิรตซ์ ได้ถูกนำไปค้นคว้าทดลองจนสามารถส่งสัญญาณเป็นคลื่นวิทยุโทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีระยะทางยางถึง 2,000 ไมล์ ถือเป็นการส่งสัญญาณวิทยุครังแรกที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงพูดได้ ในอีก 5 และลีเดอฟอเรส (Lee de Forest) ชาวอเมริกันทำได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2451 ซึ่งเป็นการส่งเสียงพูดจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับเครื่องหนึ่งในระยะไกลเรียกว่า วิทยุโทรศัพท์ (Radio Telephony)จากนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถตั้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงอากาศให้คนรับฟังได้สำเร็จโดยมีการทำการออกอากาศเป็นครั้งแรกในซานฟรานซิโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2453 สถานีวิทยุนี้มีชื่อว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง KCBS
ในส่วนของประเทศไทยวิทยุโทรเลขถูกนำมาทดลองใช้ครั้งแรกในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดบีกริมได้ทำการทดลองออกอากาศส่งสัญญาณระหว่างกรุงเทพและเกาะสีชัง
ในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2456 กระทรวงทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขขึ้นในพระนครแห่งหนึ่ง และจัดตั้งสถานีวิทยุที่จังหวัดสงขลาอีกแห่งหนึ่ง ต่อมา พ.ศ. 2469 กิจการสถานีวิทยุทั้งสองแห่งก็ได้ถูกโอนย้ายไปให้กรมไปรษณีย์โทรเลข จากนั้นต่อมางานวิทยุโทรเลขได้ขยายไปสู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ในส่วนของการส่งการส่งวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2472มีการจัดตั้งสถานีวิทยุแห่งใหม่ขึ้นที่วังพญาไท กระจายเสียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนทั่วไปได้รับฟัง ในครั้งนั้นถือว่าเป็นการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
ต่อมาในปี พ.ศ.2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสถานีวิทยุได้ถูกคณะราษฎร์ใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
พ.ศ. 2482 รัฐบาลในขณะนั้นได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานโฆษณาการขึ้นและทำการโอนสถานีวิทยุต่างๆ ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานโฆษณาการ ต่อมาได้เปลี่ยนกรมโฆษณาการ และเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน โดยตั้งชื่อสถานีวิทยุแห่งใหม่นี้ว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” หลังจากนั้นวิทยุกระจายเสียงได้มีการพัฒนาต่อเนื่องและแพร่หลายมาเป็นลำดับจวบจนปัจจุบัน