ก่อนที่เราจะรู้ว่าคลื่นวิทยุมีกี่ประเภทเราควรมาจำความรู้จักคลื่นวิทยุกันก่อนว่ามันคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไรถึงได้สามารถส่งกระจายเสียงของคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ในระยะทางไกลๆและสามารถรับฟังพร้อมๆกันได้ในทุกๆที่ที่คลื่นวิทยุนี้สามารถกระจายไปถึง

คลื่นวิทยุ (Radio Frequency)

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง คุณสมบัติของคลื่นวิทยุนี้สามารถกระจายไปได้เป็นระยะทางไกล ด้วยความเร็วเท่ากับแสงคือ 300 ล้านเมตรต่อวินาที เครื่องส่งวิทยุจะทำหน้าที่สร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงหรือคลื่นวิทยุ (RF) ผสมกับคลื่นเสียง (Audio Frequency -AF) แล้วส่งกระจายออกไป

คลื่นวิทยุนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ สามารถสะท้อนได้ที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์(สูง55-600 กม.จากพื้นโลก)ในชั้นบรรยากาศนี้ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อคลื่นวิทยุเคลื่อนที่หรือเดินทางมาถึงชั้นมาถึงชั้นบรรยากาศนี้จะทำการจะสะท้อนคลื่นวิทยุกลับสู้ผิวโลกอีก ดังนั้นจึงทำให้ทำสามารถใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารเป็นระยะทางไกลๆได้ แต่ในกรณีที่เป็นคลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงขึ้นการสะท้อนกลับจากบรรยากาศในชั้นนี้ดังกล่าวจะมีได้น้อยลง

เมื่อเราได้ทำความเข้าใจถึงลักษณะการแพร่กระจายและการทำงานของคลื่นวิทยุแล้วเราก็จะมาดูกันว่าคลื่นวิทยุนั้นแบ่งออกกันเป็นกี่แบบ

คลื่นวิทยุสามารถแบ่งตามคลื่นความถี่ได้ 4แบบดังนี้

LOW FREQUENCY (LF) คลื่นความถี่นี้จะอยู่ในช่วง 30 Khz  ถึง 300 Khz.

HIGH FREQUENCY (HF)ความถี่นี้จะอยู่ในช่วง  3 MHz ถึง 30 MHz  มีการนำมาใช้งานของในโรงพยาบาล การกู้ชีพและกู้ภัย เพราะความถี่นี้ไม่เป็นอุปสรรคหรือรบกวนอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่

ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)ความถี่นี้จะอยู่ในช่วง  300 MHz ถึง 1 GHz.  ประเทศไทยความถี่ที่อนุญาตให้ใช้คือ  920-925Mhz

MICROWAVE FREQUENCYความถี่นี้คือความถี่ที่สูงกว่า 1 GHzขึ้นไป

โดยทั่วไปคลื่นวิทยุสามารถแบ่งออกเป็น    2    ประเภทใหญ่ ๆ    คือ

  1. คลื่นดิน (GROUND WAVE ) คือ คลื่นที่วิ่งไปตามแนวราบระดับพื้นดินจากสถานีส่งถึงผู้รับฟังเดินทางเป็นแนวเส้นตรงมีรัศมีประมาณ 80 กิโลเมตรจากจุดส่งสัญญาณ
  2. คลื่นฟ้า (SKY WAVE ) คือ คลื่นที่วิ่งขึ้นไปกระทบกับบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์แล้วสะท้อนกลับลงมายังพื้นโลกสู่ ผู้รับฟังวิธีนี้สามารถแก้ปัญหาเรื่องความโค้งของผิวโลกได้

ทั้งนี้พลังงานคลื่นวิทยุส่วนใหญ่จะเดินทางอยู่เหนือผิวโลกในระยะไม่สูงมาก หรือเรียกว่าคลื่นดิน ซึ่งคลื่นนี้จะเดินทางและกระจายตามส่วนโค้งของเปลือกโลก

คลื่นอีกแบบหนึ่งที่ออกจากสายอากาศ ด้วยมุมแผ่คลื่นเป็นค่าบวก จะเดินทางจากพื้นโลกพุ่งไปยังบรรยากาศจนถึงชั้นเพดานฟ้าและจะสะท้อนกลับลงมายังโลกนี้เรียกว่า คลื่นฟ้า ซึ่งเป็นที่มาของคลื่นวิทยุที่ใช้ส่งสัญญาณให้เราได้รับฟังกันอยู่ในทุกวันนี้นี่เอง.