วิทยุสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร

วิทยุสื่อสาร คือ อุปกรณ์พิเศษซึ่งแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายเป็นคลื่นแม่เหล็ก มี 2 ส่วนที่ต้องใช้งานร่วมกัน นั่นก็คือ รับและส่ง มีการส่งคลื่นออกไปทางสายอากาศ จัดเป็นอุปกรณ์ใช้ในการสื่อสารประเภท กึ่ง 2 ทาง ถูกนำมาใช้งานในหลายประเภท เช่น ใช้ในงานราชการ , วิทยุสมัครเล่น , วิทยุประชาชน เป็นต้น จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสื่อสารสำคัญ ทั้งในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ต่างก็นิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวางแล้วก็ตาม หากแต่อุปกรณ์ประเภทนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารจัดเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้มนุษย์มีความเข้าใจในการทำงานและเข้าใจในบุคคลอื่น บ่อยครั้งที่คนเรามักใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารติดต่อกับบุคคลต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งโทรศัพท์ก็ยังคงมีข้อด้อยอยู่บ้าง เช่น ไม่อาจสื่อสารให้คนในองค์กรทราบได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังต้องเสียเวลาเปิดเพื่อค้นหาเบอร์ต่างๆ โดยวิทยุสื่อสาร ทำได้ดีกว่าเนื่องจากมันสามารถสื่อสารได้อย่างพร้อมๆกัน เพียงแค่มีอุปกรณ์นี้ก็พอ หากแต่ข้อเสียของมัน ก็คือ วิทยุสื่อสารไม่อาจใช้ได้ไกลมากนัก โดยขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่ของอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นจึงนิยมใช้ภายในเฉพาะพื้นที่ เช่น ร้านอาหาร , บริษัท , โรงงาน , ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีหลายๆองค์กรใช้คลื่นความถี่แบบระยะไกล เช่น ตำรวจ หรือโรงพยาบาล […]

ส่วนประกอบของวิทยุที่สำคัญมีอะไรบ้าง

วิทยุสื่อสาร เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายมาเป็นคลื่นแม่เหล็ก ประกอบด้วย ภาครับกับภาคส่ง มีการแผ่กระจายคลื่นวิทยุทางสายอากาศ เป็นเครื่องมือใช้ในการติดต่อสื่อสาร นำมาใช้งานได้หลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น วิทยุสมัครเล่น , วิทยุภาคประชาชน เป็นต้น มีการทำงานโดยแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายมาเป็นคลื่นแม่เหล็ก สามารถแบ่งออกเป็น รับ และ ส่ง มีการกระจายคลื่นวิทยุออกไปทางสายอากาศ คลื่นวิทยุ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกคิดค้นโดย  James c. Maxwell  เป็นเวลา 300 กว่าปีมาแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ.1864  ต่อมา Heinrich Hertz  เป็นผู้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของวิทยุที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ตัวเครื่อง ตัวเครื่องของวิทยุสื่อสาร ประกอบไปด้วยแผงวงจรรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามแต่ล่ะเครื่องที่วิทยุสื่อสารแต่ละรุ่นถูกออกแบบมา แหล่งพลังงาน เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า มีหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับตัวเครื่อง ทำให้สามารถทำงานได้ โดยมีทั้งแบบแหล่งพลังงานแบบ Battery pack และแบบไฟฟ้ากระแสตรง สายอากาศ มีหน้าที่รับ – ส่งสัญญาณวิทยุ โดยอยู่ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า […]

หน้าที่สำคัญของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ถือเป็นสื่อกลางที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะเผยแพร่เรื่องราวต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้กันว่าแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง โดยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เองก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายหน้าที่ซึ่งแต่ละหน้าที่ก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น ลองมาทำความเข้าใจกับหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียและวิทยุโทรทัศน์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์น่ารู้ การให้ข่าวสาร – ต้องมีความเหมาะสมในการให้ข่าวสารครอบคลุม 3 ด้านประกอบไปด้วย ความรวดเร็วในการนำเสนอข่าว, เนื้อข่าวที่มีการนำเสนอต้องมีความความน่าเชื่อถือ และข่าวที่นำเสนอต้องเข้าถึงผู้รับสาร นั่นหมายความโดยภาพรวมว่าหน้าที่การให้ข่าวสารของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก็คือต้องรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงนั่นเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจตรากลั่นกรองเนื้อหาของข่าวให้เหมาะสมด้วย การแสดงความคิดเห็น – ไม่ว่าจะเป็นรายการประเภทวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ หรือประเด็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ ต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการ สร้างสาระให้กับผู้ที่รับชมรับฟังทั้งเนื้อหาของเรื่องราวและการวิเคราะห์วิจารณ์ สามารถเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น, เป็นช่องทางร้องทุกข์ให้กับประชาชน, สามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นได้ การให้ความรู้และการศึกษา – หน้าที่ตรงจุดนี้ถือเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิต การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต พื้นฐานง่ายที่สุดของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในด้านการให้ความรู้ก็คือการอ่านออกเสียงให้ถูกอักขระ การเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย นอกจกนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปขึ้นอยู่กับว่าจะมีการนำเอาความรู้ประเภทใดมานำเสนอให้กับประชาชนให้ได้รับรู้กันนั่นเอง แต่ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือต้องมีความเหมาะสมกับการสื่อสารออกไปด้วยในเรื่องของความรู้ต่างๆ การให้ความบันเทิง – จะประกอบไปด้วย 3 ลักษณะใหญ่ๆ นั่นคือ การให้ความบันเทิงทางตรง เป็นการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความบันเทิงทางอารมณ์ ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายของผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ สามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลได้ หรือแม้แต่การหลบหลีกจากโลกความเป็นจริงในบางเวลาได้, การให้ความบันเทิงพร้อมแอบแงความรู้ทางอ้อม เป็นรายการที่ดูสนุกสนานแต่ให้ข้อคิดดีๆ หรือให้สาระความรู้ดีๆ ที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้มาก่อน และการให้สาระบันเทิงล้วนๆ เป็นรายการบันเทิงที่ช่วยให้สาระไปแบบตรงไปตรงมาแต่รายการก็ยังคงความสนุกสนานไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆ ไม่ต้องคิดมากกว่าสาระกับบันเทิงต้องมีเท่าๆ กันแค่ไปในทิศทางเดียวกันได้ก็เพียงพอแล้ว